Zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD

Děkujeme vám za návštěvu našeho webu. Ochranu soukromí a vašich údajů bereme vážně. Pokud nám svěřujete jakékoliv osobní údaje jako zákazník, zaměstnanec, dodavatel nebo návštěvník webu, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)). Cílem těchto Zásad je poskytnout subjektům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost FULLART studio s.r.o., IČ: 06712690, adresa: Mrštíkova 399/2a, Liberec 460 01, která je zároveň provozovatelem webové stránky fullart.studio a fullartrental.cz. Správce osobních údajů určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří při zpracování údajů budou spolupracovat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správce osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem: info@fullart.studio

PROHLÁŠENÍ

FULLART studio prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávání vámi svěřených osobních údajů probíhá z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Máte právo na informace o zpracování osobních údajů, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a my vám ve lhůtě 30 dnů doložíme odpověď. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z odběru článků omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut): vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud o případných problémech nejprve budete informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Zachování mlčenlivosti Dovolujeme si Vás ujistit, že o vašich osobních údajích zachováváme mlčenlivost. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
  • Subjekty, kteří poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
  • Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. 11. 2020